واژه پدیکور مشتقی از کلمه لاتین پدیس است که معنی آن مراقبت از پا می شود، در واقع به عمل برداشتن گوشت اضافه دور ناخن پا پدیکور گفته میشود.

با پدیکور گوشت های اضافه دور ناخن های پا گرفته شده و همچنین پوسته های اضافه کف پا که باعث آزار خواهد شد گرفته می شود و با این کار از ترک زدن پاشنه پا نیز جلوگیری شده و در نهایت پاهایی زیبا و تمیز خواهید داشت.