ضد عفونی سطوح موادی هستند که بر روی سطوح بی جان و برای نابودی عوامل بیماری زا استفاده می شوند.

ضد عفونی کننده های سطوح موادی هستند که بر روی سطوح اثر می گذارند و  با استفاده از آن ها می توان از رشد، گسترش و انتقال باکتری ها و عفونت ها بر روی سطوح، جلوگیری کرد.

استفاده از ضدعفونی کننده ها در بیمارستان، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر مهار عفونت ها در بیمارستان هاست.

ضدعفونی کننده های سطوح در حجم های مختلف و با ترکیبات مختلفی توسط شرکت های تولیدکننده ارائه می شوند.

با توجه به کاربرد هر یک می توان بهترین آنها را با توجه به شرایط مختلف زمانی و مکانی مورد استفاده قرار داد.