ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ درماریجن 30 میلی لیتر

Dermaregen Vit C-Ferulic Acid Gel Cream 30ml

  • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

545,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

شناسه محصول: DC126611 دسته: ,

درباره محصول

ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ درماریجن ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل، ﻣﺘﺸﮑﻞ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﭘﻮﺳﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧـﺎﺷﯽ از رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و از اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ، درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدد.

 

ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 20 C %:
ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﻧﺎﺷﯽ از رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل:
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛـﺮﺗﺮی در ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5:
اﯾﻦ ﻣﺎده روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E:
اﯾﻦ ﻣﺎده آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

همچنین مطالعه این مقاله به شما توصیه می شود

 

برند

درماریجن

حمل و نقل کالا

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ درماریجن 30 میلی لیتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.